rp_nauka4.jpgDieta małoresztkowa, charakterystyczna dla populacji krajów wysoko uprzemysłowionych, sprzyja wydłużeniu czasu przebywania treści pokarmowej w świetle jelit i łączy się z zachorowalnością na raka jelita grubego. Hipoteza ta znajduje poparcie w niskiej częstości raka jelita grubego wśród mieszkańców terenów wiejskich Afryki, których pożywienie jest krańcowo odmienne, zawierające obfite substancje resztkowe, a czas transportu treści pokarmowej jest kilkakrotnie krótszy. Spożycie alkoholu może mieć pośredni związek w powstawaniem raka wątroby na podłożu marskości. Ponadto nadużywanie alkoholu wpływa, jak się wydaje, na powstawanie raka przełyku. Nie zostało dotychczas rozstrzygnięte, czy jest to wpływ samego alkoholu. czy też domieszek, jakie on zawiera, czy wreszcie najistotniejszą rolę należy przypisać niedoborom pokarmowym, częstym u alkoholików. Rak żołądka pozostaje w związku z powstawaniem w jego świetle nitro- związków, utworzonych z doprowadzonych z pokarmami azotanów, azotynów i drugorzędowych amin. W tym przypadku kancerogen powstaje z substancji egzogennych już w przebiegu procesów metabolicznych ustroju przy określonych warunkach, zależnych od biochemizmu środowiska wewnętrznego i, być może, flory bakteryjnej. W świetle obecnych danych, dotyczących metabolizmu i aktywacji kancerogenów chemicznych, większość z nich stanowi w istocie prekancerogeny, z których kancerogeny rzeczywiste powstają dopiero w ustroju. W ich identyfikacji istotne znaczenie praktyczne miały doświadczenia przeprowadzone na zwierzętach. Za klasyczny przykład można uznać wyniki badań nad chlorkiem winylu, które wykazały, że inhalacja tego związku chemicznego powoduje u zwierząt ten sam typ nowotworu, który może pojawić się u pracowników narażonych zawodowo przez wiele lat.